Dancing As Fast As He Can
Cartoon by John Darkow, Columbia Daily Tribune, Missouri