Gone Fishing
Cartoon by Cardow, The Ottawa Citizen