House Prices
Cartoon by Cardow, The Ottawa Citizen