Bush v Iran
Cartoon by Pat Bagley, Salt Lake Tribune