Indiscriminate Bombing
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China