Dieta Africana
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China