Drowning in Debt
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China