Growing Putin
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China