Crisis in Libya
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China