Peace Constitution
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China