Water Pollution Vultures
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China