Bear Market Sinks Economy
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China