Ashton, Putin saving Yanukovych,
Cartoon by Riber Hansson, Sydsvenskan