Dubai Dubya Do
Cartoon by Pat Bagley, Salt Lake Tribune