Bashar the chemical
Cartoon by Emad Hajjaj, Jordan