Good for the World
Cartoon by Jianping Fan, Guangzhou, China