"Take Me To Your Observer"
Cartoon by John Darkow, Columbia Daily Tribune, Missouri